كلمه 82:

متن حديث :
من استقبل وجوه الارآء عرف مواقع الخطاء.240
ترجمه :
كسى كه استقبال نموده وجوه و طرق انديشه‏ها را و تفحص آن نمود شناخت مواضع خطا را زيرا كه آن مستلزم معرفت خطا است از صواب.
اين ترغيب است در استشاره و فكر در استصلاح اعمال قبل از وقوع در آن.
و هم فرموده: من شاور الرجال شاركهم فى عقولهم.241
يعنى هر كه مشورت كند با مردمان شركت كرده است ايشان را در عقلهاى ايشان.
و از كلمات بديعه است: ثمرة رأى المشير احلى من الارى المشور.
يعنى ميوه انديشه شيرين‏تر است از انگين گرفته شده.
لقمان حكيم را گفتند حكمت از كه آموختى گفت از نابينايان كه تا جاى ندانند پاى ننهند.

پاورقی

240) نهج البلاغه ص 1169 حكمت 164.
241) نهج البلاغه ص 1165 حكمت 152.