كلمه 88:

متن حديث :
من ترك قول (لا ادرى) اصيبت مقاتله.254
ترجمه :
كسيكه ترك كند گفتار (نميدانم) را و ندانسته جواب گويد سبب هلاكت دنيا و عقباى خود شود.
پس عاقل دانا آن كس است كه چيزيرا كه نميداند بگويد نميدانم تا سبب هلاك خود و گمراهى ديگران نشود بلكه چيزيرا كه نميداند بپرسد تا ياد گيرد چنانچه گفته‏اند: لا أدرى نصف العلم.
گويند غزالى را پرسيدند كه چگونه رسيدى بدينمقام در علوم گفت براى آنكه هر چه ندانستم از پرسيدن آن ننگ نداشتم.

اميد عافيت آنگه بود موافق عقلبپرس آنچه بدانى كه ذل پرسيدن   كه نبض را بطبيعت شناس بنمائىدليل راه تو باشد به عز دانايى

پاورقی

254) نهج البلاغه ص 1124 حكمت 82.
255) نهج‏البلاغه ص 1095 حكمت 18.