كلمه 90:

متن حديث :
من كتم سره كانت الخيرة بيده.257
ترجمه :
هر كه پنهان كرد سر خو را از غير خود اختيار افشا و كتمان سرش بدست خودش است بخلاف آنكه اگر افشا كند كه ديگر متمكن از كتمان آن نيست.
پس اى عزيز من رازى كه پنهان خواهى با كسى در ميان منه اگر چه دوست مخلص باشد كه مر آن دوست را دوستان بسيار است همچنين 
مسلسل.

فلا تفش سرك الا اليك   فان لكل نصيح نصيحاً

دانايان گفته‏اند: كل سر جاوز الأثنين شاع.258 هر چه از ميان دو لب خارج شد شايع شد.

گر آرام در اين آب و گل   مگو تا توانى بكس راز دل

و نظير اين كلمه شريفه است كلمه ديگر آنحضرت عليه السلام: 
الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه فاخرن لسانك كما تحزن ذهبك و ورقك فرب كلمة سلبت و نعمة و جلبت نقمة.259
يعنى كلام در بند تو است ماداميكه تكلم نكرده‏اى به آن پس هر گاه كه تكلم نمودى بآن تو در بند آن ميشوى پس بگنجينه بنه زبان خود را همچنان كه بگنجينه مينهى طلا و نقره خود را پس بسا يك كلمه كه ربود نعمتى را و پديد آورد عقوبتى را.

سخن تا نگفتى بر او دست هستتو پيدا مكن راز دل با كسىجواهر بگنجينه‏داران سپار   چه گفته شود يابد او بر تو دستكه او خود بگويد بر هر كسىولى راز با خويشتن پاس دار

پاورقی

257) نهج البلاغه ص 1166 حكمت 153.
258) كل علم ليس فى القرطاس ضاع.
259) نهج البلاغه ص 1267 حكمت 373.