كلمه 92:

متن حديث :
من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب.264
ترجمه :
از كفاره‏هاى گناهان بزرگ فريادرسى بيچاره مظلوم و غم را بردن از اندوهگين مغموم است پس اى برادر جان پيوسته اهتمام كن در اغاثه مظلومان و قضاء حوائج محتاجان و سعى كردن در برآوردن مهمات مسلمانان.
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من اصبح لا يهتم بامر المسلمين فليس من الاسلام من شى‏ء و من شهد رجلاً ينادى يا مسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين.265
يعنى كسيكه صبح كند در حالى كه غمخوارگى بامر مسلمانان نداشته باشد از مسلمانى بچيزى نيست و كسى كه آگاه شود بر مردى كه استغاثه ميكند كه اى مسلمانان پس اجابت او نكند و بفرياد او نرسد از مسلمانان نخواهد بود و بدان نيز كه افضل قربات سعى در مهمات ذوى الحاجات و مسرور كردن دل مؤمنانست.

بدست آوردن دنيا هنر نيست   كسيرا گر توانى دل بدست آر

قال امير المؤمنين عليه السلام: لكميل بن زياد رحمة الله يا كميل مر اهلك ان يروحوا فى كسب المكارم و يدلجوا فى حاجة من هونائم. الخ‏266

طريقت بجز خدمت خلق نيستره نيكمردان آزاده گيركسى نيك بيند بهر دو سراىخدا را بر آن بنده بخشايش است   به تسبيح و سجاده و دلق نيستچه استاده‏اى دست افتاده گيركه نيكى رساند بخلق خداىكه خلق از وجودش در آسايش است

پاورقی

264) نهج البلاغه ص 1097 حكمت 23.
265) كافى 2/164 با تفاوت كمى.
266) نهج البلاغه ص 1200 حكمت 249.
ترجمه: اى كميل خانواده خود را وادار كن دنبال كسب مكارم باشند و شبها در انجام حوائج آن كه در خواب است تلاش كنند يعنى گر چه نيازمندان در خواب باشند آنها به فكر رفع نياز آنان باشند.