كلمه 97:

متن حديث :
نوم على يقين خير من صلوة فى شك.285
ترجمه :
خواب شخصى كه بر يقين باشد بهتر است از نماز گذاردن در حال شك.
اين كلمه را وقتى فرمود كه شنيد يكى از خارجيان نماز شب ميگذاشت و قرائت قرآن ميكرد گويند كه بآواز حزين آنخارجى اين آيه را مى‏خواند و ميگريست امن هو قانت انآء اليل الاية286 كميل بن زياد رحمه الله در خدمت آنحضرت ايستاده از خواندن قرآن او آهى كشيد حضرت سبب آه از او پرسيد عرضكرد از صوت حزين اين قارى و كاش من موئى بودم در بدن او تا هميشه اينكلام حزين را از او مى‏شنيدم فرمود آه مكش و اين آرزو مبر پس از چندى كه واقعه نهروان روى داد آنمرد خارجى بجنگ آنحضرت شد و كشته شد آنوقت آنجناب كميل را طلبيد و فرمود اين مقتول همان قاريست كه آروز ميكردى هنوز آن آروز دارى عرضكرد: استغفر الله من كل خطأء يجرى على اللسان.287
و من كلامه (ع): كم من صآئم ليس له من صيامه الا الجوع و العطش و كم من قائم ليس له من قيامه الا السهر و العنآء يا حبذا نوم الأكياس و افطارهم.288
يعنى چه بسيار روزه دارى كه نيست از براى او بهره‏اى از روزه‏اش جز گرسنگى و تشنگى و چه بسيار شب زنده دارى كه نيست از براى او از برخاستن در شب جز بيدارى و رنج اى خوشا خواب زيركان در امر آخرت و افطار ايشان.

پاورقی

285) نهج البلاغه ص 1130 حكمت 93.
286) سوره 39 آيه 9.
287) سفينة البحار ماده كمل.
288) نهج البلاغه ص 1154 حكمت 137 و در اين چاپ به جاى (العطش) (الظماء) دارد.