كلمه 98:

متن حديث :
والله لدنياكم هذه اهون فى عينى من عراق خنزير فى يد مجذوم.289
ترجمه :
بخدا سوگند كه اين دنياى شما خوارتر است در ديدگان من از استخوان بيگوشت خوكى كه باشد در دست جذام.
و اين نهايت تحقير است از دنيا چه استخوان از هرچيز بيقدرى خوارتر است خصوص اگر از خوك باشد و خصوص در دست مجذوم باشد كه در اينحال هيچ چيز از اين پليدتر نيست.
و كسيكه تأمل كند در سيره آنحضرت در حاليكه خانه‏نشين و مغلوب از حقش بود و در حاليكه خلافت و ولايت بآنجناب رسيد يقين ميكند كه دنيا در نظر آنحضرت بهيمن حال بلكه خوارتر از اين بود. صلوات الله عليه بابى انت و امى يا ابا الحسن يا آية الله العظمى يا اميرالمؤمنين.290
اگر اين مقام گنجايش ميداشت ببرخى از زهد آن وجود مقدس اشاره ميكرديم لكن اقول:
متى احتاج النهار الى دليل

تعاليت عن مدح فابلغ خاطباذا طاف قوم فى المشاعر و الصفاو ان ذخر الاقوام نسك عبادة   بمدحك بين الناس اقصر قاصرفقبرك ركنى طائفاً و مشاعرىفحبك او فى عدتى و ذخائرى‏291

پاورقی

289) نهج البلاغه ص 1192 حكمت 328.
290) اين دو لقب از القاب ويژه حضرت است.
291) تو از مدح و ثنا فراترى و بليغ‏ترين افراد هنگام مدح تو عاجزترين افراد است آنگاه كه گروهى به حج مى‏روند و در مشاعر و صفا طواف مى‏كنند قبر تو ركن و مشاعر من است و گرد آن طواف مى‏كنم.
و اگر مردم عباداتى را براى خود ذخيره كرده‏اند براى من دوستى تو بهترين سرمايه و ذخيره است.