زندگینامه

مقدمه فصل اول: مفهوم شناسي فصل دوم: بررسي ديدگاه هاي شيعه و سني در محل دفن امير مؤمنان(ع) فصل سوم: زمان آشكار شدن مضجع مطهر فصل چهارم: بناء عمارت، گنبد و ضريح مقدمه چگونگي پيدايش و آشكار شدن آرامگاه اميرمؤمنان عليه السلام از جمله موضوعات پرحجم تاريخي و روايي است كه اثبات آن نياز به بررسي تاريخ، باز خواني روايات و بررسي اظهار نظرهاي بزرگان از فريقين است.