دروس خطابه

حادثه غدیر به روشنی نشان داد که امر وصایت و خلافت یعنی جانشینی رسولخدا نیز مانند رسالت و نبوت خود پیامبر انتصاب الهی است نه انتخاب مردمی یعنی باید از جانب خدا تعیین شود نه از سوی مردم .
دروس توحید درس اول توحيد درس دوم توحيد دروس نبوت درس اول نبوت درس دوم نبوت دروس امامت در خطابه غدیر