منابع واقعه غدیر

واقعه غدیر به طور مفصل و مختصر و یا قسمت هایی از واقعه در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده، که ذیلاً به طور جداگانه ارائه می گردد.