جرعه جرعه تا غدیر

http://www.tvshia.com/sites/default/files/field/photo/tvshia.com-gadire-khom_1.jpg

پایگاه تحقیقاتی غدیر در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان گرامی با واقعه ی غدیر، رویدادهای مربوط به آن ، و همچنین پاسخگوئی به سوالات و شبهات اعتقادی جامعه طرح کتابخوانی غدیر را با نام «جرعه جرعه تا غدیر» تقدیم مخاطبان نماید. 

لذا این سیر مطالعاتی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده است تا مخاطب در یک مسیر مشخص و گام به گام با معارف عمیق و ارزشمند غدیری آشنا گردد.

سیر کامل مطالعاتی غدیر

سطح مقدماتی

سطح متوسطه

سطح پیشرفته

طبیعی است که این سیرکتابخوانی با توجه به دسترسی به منابع و چاپ کتاب های جدید در رابطه با غدیر و مباحث مربوط به آن به روز رسانی خواهد شد. 

یا علی

تفاسیر شیعه

زیر شاخه ها

ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن‏ اطيب البيان في تفسير القرآن
الأصفى فى تفسيرالقرآن الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل
البرهان فى تفسير القرآن التبيان فى تفسير القرآن
التفسیرالتفسير الموضوعى للقرآن الكريم
التفسير لكتاب الله المنير الجديد فى تفسير القرآن المجيد
الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبينالفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن
المنتخب من تفسير التبيانالوجيز في تفسير الكتاب العزیز (دخيل)
الوجيز فى تفسير القرآن العزيز (عاملى)الوجيز في تفسير الكتاب العزیز
انوار درخشانتأويل الآيات الظاهرة
ترجمه تفسیر المیزان ترجمه تفسير كاشف
ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن تفسير اثنا عشری
تفسیر احسن الحدیثتفسير البيان فى الموافقة بين الحديث و القرآن
تفسير التستریتفسیر الصافی
تفسير القرآن الكريمتفسیر القمی
تفسیر الکاشفتفسیر المبین
تفسیر المیزان فی تفسیر القرآنتفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة
تفسیر جامعتفسیر خسروی
تفسیر صفی (تفسیر قرآن صفی علی شاه)تفسیر عاملی
تفسیر فرات کوفیتفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب
تفسیر معین تفسير مقاتل بن سليمان
تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفينتفسير من وحى القرآن
تفسیر نمونه تفسیر نور
تفسير نور الثقلينتقريب القرآن إلى الأذهان
خلاصه منهجسواطع الالهام فى تفسير القرآن
روان جاویدروض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن
زبدة التفاسيرفتح الغدیر
كنز العرفان فى فقه القرآنکوثر
مجمع البيان فى تفسير القرآنمختصر الميزان فى تفسير القرآن
مختصر مجمع البیان مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر
مواهب الرحمان فی تفسیر قرآنمواهب علیه
من هدى القرآننهج البيان عن كشف معانى القرآن