تفسیر خسروی

تفسير خسروى، ج‏2، ص 350    ... امروز يعنى در اين حال كافران از دين شما نوميد شدند (و طمع آنها از دين شما بريده شد كه شما اسلام را واگذار كنيد و به شرك اولين برگرديد) بنابرين از آنها بيمى نداشته باشيد (و پرواى آن نكنيد كه بر اسلام غلبه كنند و مسلمان را مقهور سازند) بلكه شما از من كه خداى شمايم بترسيد (و از مخالفت فرمان من و ارتكاب نافرمانى من بيم داشته باشيد) من امروز دين شما را كامل ساختم‏ تفسير خسروى، ج‏2، ص: 351