تفسیر صفی (تفسیر قرآن صفی علی شاه)

تفسير صفى، ص 176    از شما امروز كفار عنيد         جمله گشتند از ره دين نااميد   زانكه زين آيت همه افعالشان‏       گشت باطل شد بباد آمالشان‏   پس شما ز ايشان نترسيد از فتن     ‏  مى‏ بترسيد از خداى ذو المنن‏   تا قيامت مشركان را زين سپس‏      بر شما نبود بكارى دسترس‏