ابراهيم بن محمّد بن محمّد- كمال الدّين حنفى- معروف به- ابن حمزه حرّانى- دمشقى

 متوفاى 1120، مرادى در جلد 1 «سلك الدّرر» ص 22- 24 شرح حال او را ثبت و درباره او گويد: عالم و پيشواى مشهور. محدّث نحوى و علّامه، نامبرده در خور احترام فراوان و مشهور بفضايل بسيار است، و يكى از اعلام محدّثين و علمآء عظيم القدر است، سيّدى است شريف و داراى حسب و نسب، در دمشق متولّد شده و در همانجا نشو و نما كرده، سپس استادان او را در اخذ حديث و روايت ذكر نموده و گويد: در اجازه او بخطّ او يافتم كه تعداد مشايخ و اساتيد او به هشتاد نفر بالغ شده، سپس تأليفات او وفات او را ذكر نموده؛ حديث غدير را در تأليفش «البيان و التعريف» ذكر نموده و اشاره بحديث او در صفحه 72 و 92 گذشت.