ابراهيم بن يونس بن محمّد مؤدّب بغدادى- مقيم طرطوس ملقّب به (حرمى)

ابن حبان او را در شمار ثقات ذكر كرده و نسائى او را متصف بصدق اشعار نموده و ابن حجر در «تقريب» از او پيروى كرده، نسائي در «خصائص» ص 4 از حرمي (نامبرده) بطور اخبار از او روايت نموده كه: او از ابو غسان (مالك بن اسماعيل) خبر داده و مالك مزبور از عبد السّلام - نامبرده: حافظ عبد السّلام بن حرب نهدى ابو بكر كوفى ملائى است كه در 187 در سن 96 سالگى درگذشته، ابو حاتم و ترمذى و دار قطنى و يعقوب بن ابى شيبه او را توثيق كرده‏اند، ابن حجر شرح حال او را در جلد 6« تهذيب» صفحه 317 ثبت نموده، شرح حال بقيه رجال سند مزبور قبلا ذكر شده است-و او از موسى صغير (شرح حال او در ص 140 گذشت) از عبد الرحمن بن سابط از سعد كه سعد گفت: نشسته بوديم كه نسبت بعلى بن ابى طالب عليه السّلام در مقام منقصت و نكوهش بر آمدند ... تا آخر حديث مذكور در ص 77 كه سند آن صحيح و رجال آن همگى ثقه هستند.