ابو الحسن على بن حسن بن حسين- قاضى- خلعى

اصلا موصلى است و خانه او در مصر است، و در آنجا در سال 405 متولد شده و در 492 وفات يافته، سبكى در جلد 3 طبقاتش ص 296 شرح حال او را نگاشته و گويد: نامبرده در عصر خود در مصر مركز اسناد و اخبار بوده، و ابن سكره گويد، فقيهى است داراى تصانيف، متصدى مقام قضاوت شد و فقط يكروز داورى كرد و سپس از مقام خود مستعفى و در قرافه گوشه نشينى و انزوا اختيار نمود، نامبرده بعد از (حبّال) در مصر مركز اسناد بوده، حديث مناشده رحبه از كتاب او (خلعيات) بلفظ زيد بن يثيع نقل و ذكر خواهد شد.