ابو الحسن على بن محمّد شيبانى- معروف به- ابن اثير- جزرى

نسبت به جزيره ابن عمر است، شهرى است بفاصله سه روز راه در بالاى موصل- كه دجله از سه طرف آنرا احاطه نموده است- متوفاى 630، صاحب تاريخ «كامل» و «أسد الغابه»، ابن خلكان در جلد 2 تاريخش ص 378 شرح حال او را ثبت و درباره او گفته: در حفظ حديث و شناسائى آنچه كه مربوط بآنست و در حفظ تاريخ متقدم و متأخّر پيشوا بوده. سپس تأليفات او را ذكر نموده و آنها را ستوده و يافعى در جلد 4 «مرآت الجنان» ص 70 او را ذكر و نسبت باو و تأليفاتش ستايش نموده، ذهبى در جلد 4 تذكره‏اش ص 191 نامبرده را از حفاظ بشمار آورده و از او ستايش كرده، حديث غدير را بطرق بسيار روايت كرده كه قسمتى از آن خواهد آمد و قسمتى هم در صفحات 41 و 48 و 53 و 54 و 55 و 61 و 76 و 87 و 89 و 91 و 93 و 100 و 108 و 110 ذكر شده است.