ابو الحسين محمّد بن احمد بن تميم خياط- قنطرى- حنظلى

(در سال 259 متولد و در 340 وفات يافته)، خطيب در جلد 1 تاريخش ص 283 شرح حال او را ثبت نموده، حديث او در ص 66 باسنادى كه تمام رجال آن ثقه هستند ذكر شده.