ابو الخير فضل اللّه بن روز بهان- فضل اللّه خنجى شيرازى- شافعى

ابو الخير فضل اللّه بن روز بهان- فضل اللّه خنجى شيرازى- شافعى- معروف به «خواجه ملّا» سخاوى در جلد 6 «الضوء اللّامع» ص 171 شرح حال او را درج و استادان او را ذكر و گويد: نامبرده در فنونى از عربيّت و معانى و اصلين و جز آنها پيشروى كرده مضافا بر خصلتهاى نفسانى از خوشرفتارى و توجّه .. تا آنكه گويد اطلاع يافتم در سال 97 كه در اثر بلاغت و نيك انديشى منشى ديوان سلطان يعقوب شد، لفظ نامبرده در مورد داستان غدير نقل از كتابش «ابطال الباطل» در باب سخنان در پيرامون حديث غدير خواهد آمد.