ابو السعادات- عبد اللّه بن اسعد بن على يافعى- شافعى- يمنى- سپس مكّى

متوفاى 768، سبكى در جلد 6 «طبقاتش» ص 103 او را ذكر و صلاحيّت او و تصنيفات بسيار و نظم زياد او را ستوده، ابن حجر در جلد 2 «الدّرر» ص 247 شرح حال او و استادان او را در حديث و فقه ذكر و او را مورد ستايش قرار داده و گويد:
نامبرده را در مذمّت و نكوهش ابن تيميّه سخنى هست، نامبرده حديث غدير را در جلد 1 تاريخش «مرآت الجنان» ص 109 از طريق احمد بن حنبل از جمله احاديث ارسال مسلم بشمار آورده است.