ابو السعادات- مبارك بن محمّد بن عبد الكريم- ابن اثير شيبانى- جزرى- شافعى

متوفّاى 606، برادرش- ابن اثير در جلد 12 «كامل» ص 120- شرح حال او را ثبت و چنين نگاشته: برادرم- مجد الدين ابو السعادات، در عده‏اى از علوم، از جمله در فقه و اصول نحو و اصول حديث و لغت- عالم بود و داراى تصنيفات مشهوريست، در تفسير و حديث و نحو و حساب و غريب حديث، رساله‏هائى فراهم ساخته، نامبرده نويسنده برجسته و ممتازى بوده كه در ميان اهل زمان طرز نگارش او ضرب المثل بوده، داراى دين ثابت و استوار و ملتزم طريق مستقيم بوده، در كتاب خود «جامع الاصول في احاديث الرسول» اين روايت را از زيد بن ارقم- يا- ابى سريحه (شعبه- اين ترديد را نموده) نقل كرده كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
من كنت مولاه فعلى مولاه، ترمذى اين روايت را با بررسى در اسنادش روايت كرده و آنرا از شافعى (پيشواى شافعيان) در كتاب خود «النهايه» جلد 4 ص 246 حكايت نموده.