ابو العباس احمد چلبى بن يوسف بن احمد

ابو العباس احمد چلبى بن يوسف بن احمد مشهور به «ابن سنان قرمانى» دمشقى- متوفاى 1019، مؤلّف تاريخ مشهور- موسوم به «اخبار الدول و آثار الاول» كه چندين بار بچاپ رسيده است، محبّى در جلد 1 خلاصه‏اش ص 209 شرح حال او را ثبت نموده، اشاره بحديث غدير از نامبرده در صفحه 60 گذشت.