ابو العرفان، شيخ محمّد بن علىّ صبّان- شافعى

متوفاى سال 1206، نامبرده در مصر متولد و نشو و نما كرده و در تحت تعليمات عاليه علماء آنديار فارغ التحصيل شده و بتحقيق ادامه داده تا در علوم عقلى و نقلى تخصّص و احاطه يافته و به تحقيق و دقت نظر مشهور گشته و در مصر و شام نام او پيچيده، نامبرده تأليفات گرانبها و بسيارى نموده كه بالغ بر ده فقره از تأليفات او بچاپ رسيده، از جمله آنها: «اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و فضايل اهل بيته الطاهرين» كه در سال 1185 تأليف شده، در كتاب مزبور كه در حاشيه «نور الابصار» چاپ شده در ص 152 گويد: رسول خدا (ص) در روز غدير خم فرمود: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر الحق معه حيث دار -يعنى هر كس كه من مولاى او هستم على مولاى او است، بار خدايا دوست بدار آنكه را كه او را دوست دارد و دشمن دار آنكه را كه او را دشمن دارد، و يارى كن كسى را كه او را يارى كند، و خوار كن آنكه را كه او را خوار كند و او را در هر حال محور حق قرار ده- اين حديث را سى تن از صحابه از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله روايت نموده‏اند و بسيارى از طرق آن صحيح يا حسن است.