ابو المظفّر- يوسف- امير حسام الدين قز أوغلى

ابو المظفّر- يوسف- امير حسام الدين قز أوغلى-در تاريخ ابن خلكان و- فوايد البهيه- قرغلى مذكور است و در غير آندو- قزغلى- ولى بطوريكه در تاريخ ابن كثير مذكور است، صحيح آن- قزاغلى- است كه لغت تركى است و معناى آن- پسر دختر است، يعنى سبط- ابن عبد اللّه بغدادى- حنفى- متوفاى 654، سبط حافظ ابن جوزى (از دختر گرامى او «رابعه») يافعى در جلد 4 «مرآت» ص 136 و ابن كثير در جلد 13 تاريخش ص 194 شرح حال او را ثبت نموده و ابن كثير ضمن شرح حال، او را نسبت بمراتب علم و فضل و حسن خطابه ستوده، و ابو الحسنات در «فوايد البهيّه» ص 230 او را نام برده و گفته: نامبرده در فقه تسلّط يافته، عالمى است فقيه و واعظ و خوش معاشرت، ابو المعالى سلامى- بطوريكه در «منتخب المختار» ص 236 مذكور است درباره او گفته: نامبرده استاديست صالح و دانشمند- عالم به تفسير و حديث و فقه، داراى تفسيرى است بزرگ در بيست نه مجلّد، و سپس استادان و تأليفات او را ذكر كرده- حديث او در ص 73 گذشت و در عنوانات ديگر بالفاظ ديگر غير از آنچه ذكر شده نقل از تأليف مشهور او «تذكرة خواص الأمّه» خواهد آمد.