ابو اليقظان عمار بن ياسر عنسى

ابو اليقظان عمار بن ياسر عنسى (در سال 37 در صفين شهادت يافته) احتجاج نامبرده بر عمرو بن عاص بحديث غدير قريبا از كتاب صفين تأليف نصر بن مزاحم ص 186 ذكر خواهد شد و در شرح نهج البلاغه جلد 2 ص 273 نيز مندرج است، و حموينى باسنادش در «فرايد السمطين» در باب چهلم و باب پنجاه و هشتم حديث غدير را بطريق خود از او روايت نموده و خوارزمى و شمس الدين جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 او را در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر نموده‏اند و او (عمار) از ركبان است كه براى على عليه السّلام بحديث غدير شهادت دادند، در حديثى كه خواهد آمد.