ابو ايّوب خالد بن زيد انصارى

ابو ايّوب خالد بن زيد انصارى- (در جنگ روم در يكى از سالهاى 50- 51- 52 شهادت يافته) حديث او را در موضوع غدير ابن عقده در «حديث الولايه» و جعابى در «نخب المناقب» و محب الدين طبرى در جلد 2 «الرياض النضرة» ص 169 و ابن اثير در جلد 5 «أسد الغابه» ص 6 باسناد از يعلى بن مرّه از او و در جلد 3 ص 307 و در جلد 5 ص 205 باسناد از اصبغ بن نباته از او روايت كرده‏اند. و ابن كثير در جلد 5 «البداية و النهايه» ص 209 از احمد بن حنبل از ابن آدم از اشجعى از رياح بن حارث از او- و سيوطى در جمع الجوامع و در تاريخ الخلفاء ص 114 از طريق احمد از او و متقى هندى در جلد 2 «كنز العمال» ص 154 بطريق احمد- و طبرانى در «معجم كبير» و «ضياء مقدسى» از او و از جمعى از صحابه، و ابن حجر عسقلانى در جلد 7 «الاصابه» ص 780 و جلد 6 ص 223 و جلد 2 از چاپ اول ص 408 و سمهودى در «جواهر العقدين» از ابى الطفيل از او و بدخشى در «نزل الابرار» ص 20 از دو طريق احمد و طبرانى واقعه غدير را از او روايت نموده‏اند- در قسمت مربوط به حديث رحبه و حديث ركبان در همين كتاب مراجعه نمائيد.
و جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را از جمله صحابه راويان حديث غدير بشمار آورده است.