ابو برزه فضلة بن عتبه

ابو برزه فضلة بن عتبه -در« الاصابه» عبيد ذكر شده و عبد اللّه نيز گفته شده - اسلمى (در سال 65 در خراسان درگذشته) ابن عقده در كتاب «حديث الولايه» واقعه غدير را بطريق خود با ذكر سند از او روايت نموده است.