ابو بكر بن ابى قحافه تيمى

ابو بكر بن ابى قحافه تيمى (وفات: سال 13 هجرى) ابن عقده باسناد خود در «حديث الولايه» و ابو بكر جعابى در «نخب» و منصور رازى در كتاب خود (كه در موضوع غدير نوشته است) حديث غدير را از او روايت نموده‏اند و شمس الدين جزرى در «اسنى المطالب» ص 3 او را در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر نموده است.