ابو بكر محمّد بن حسن بن محمّد نقّاش- مفسّر موصلى- بغدادى

متوفاى 351، ابن كثير در جلد 11 تاريخش صفحه 241 شرح حال او را نگاشته و گفته:
نامبرده مردى است داراى صلاحيّت نفسانى و عابد و ملتزم بآداب، تفسير موسوم به «شفاء الصدور» از اوست، حديث او در باب نزول آيه سأل سائل در پيرامون نصّ غدير خواهد آمد.