ابو بكر محمّد بن مسلم بن عبيد اللّه قرشى زهرى

متوفاى 124. نامبرده يكى از پيشوايان بنام و مشهور است و او عالم حجاز و شام است، بسيارى از صاحبان تذكره شرح حال او را ثبت و نسبت باو ستايش نموده‏اند، ذهبى در جلد 1 تذكره خود ص 96 مينگارد: مناقب اين دانشمند بزرگ (زهرى) در خور آنست كه (لا اقل) در چهل ورق درج و شرح داده شود؛ حديث او در ص 53 و 68 گذشت.