ابو جعفر احمد بن عبد اللّه بن احمد بزاز معروف به، ابى النيّرى

ابو جعفر احمد بن عبد اللّه بن احمد بزاز معروف به، ابى النيّرى، در سال 232 ولادت يافته و در 320 درگذشته است، خطيب در جلد 4 تاريخش ص 226 شرح حال او را ثبت و گفته كه: نامبرده ثقه است، حديث از او در موضوع آيه اكمال دين و در داستان تهنيت خواهد آمد كه اسناد آن صحيح و رجال آن همگى ثقه هستند.