ابو جعفر احمد بن محمّد ضبعى- احول

متوفاى 311، حديث از او در موضوع مناشده رحبه بلفظ عبد الرحمن خواهد آمد.