ابو جعفر محمّد بن على شيبانى كوفى

از جمله علمائى است كه درباره حديث غدير خم داراى تصنيف هستند، حاكم در «مستدرك» و ذهبى در «تلخيص» در موارد عديده صحت حديث او را تصريح نموده‏اند، حديث او در صفحه 48 باسناد صحيح كه رجال آن ثقه هستند، و همچنين در صفحه 66 گذشت.