ابو حمزه انس بن مالك انصارى خزرجى

ابو حمزه انس بن مالك انصارى خزرجى- خدمتكار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله (كه در سال 93 هجرى در گذشته است) خطيب بغدادى در جلد 7 تاريخش ص 377 و ابن قتيبه دينورى در «المعارف» ص 291 و ابن عقده در- «حديث الولايه» باسناد خود از مسلم ملائى از انس، و ابو بكر جعابى در «نخب- خود» و خطيب خوارزمى در مقتل، و سيوطى در (تاريخ الخلفاء) ص 114 بطريق طبرانى، و متقى هندى در جلد 6 «كنز العمال» ص 154 و ص 403 از عميرة بن سعيد از انس؛ و بدخشى در «نزل الابرار» ص 20 از طريق طبرانى و خطيب، اين حديث را از نامبرده روايت نموده‏اند؛ و در «اسنى المطالب» جزرى ص 4 نامبرده در شمار راويان حديث غدير ذكر شده است.