ابو ذر جندب بن جنادة الغفارى

ابو ذر جندب بن جنادة الغفارى (در سال 31 هجرى وفات يافته) روايت او داير بحديث غدير در «حديث الولايه» تأليف ابن عقده و در «نخب المناقب» تأليف جعابى و در باب 58 از «فرايد السمطين» ثبث گرديده و خطيب خوارزمى در مقتلش و همچنين شمس الدين جزرى شافعى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را در شمار راويان حديث غدير از جمله صحابه ذكر نموده‏اند