ابو رافع قبطى

ابو رافع قبطى -در نام ابن شخص اختلاف است و باسامى متعدد ابراهيم و اسلم و هرمز و ثابت و سنان و يسار و قربان و عبد الرحمن و يزيد نامبرده شده است-آزاد شده رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله- حديث او را ابن عقده در «حديث الولايه» و ابو بكر جعابى در «نخب» روايت نموده‏اند و خوارزمى در مقتل خود او را در شمار راويان حديث غدير از زمره صحابه ذكر نموده است.