ابو سالم- محمّد بن طلحه قرشى- نصيبى- شافعى

متوفاى 652، نامبرده يكى از شعراء غدير است در قرن هفتم كه در محل خود شعر و شرح حال او خواهد آمد، حديث منسوب باو در ص 69 گذشت و حديث ديگر نقل از كتاب او «مطالب السئول» كه مكرّ را به چاپ رسيده نقل خواهد شد.