ابو سعيد ثابت بن وديعه انصارى خزرجى مدنى

ابو سعيد ثابت بن وديعه انصارى خزرجى مدنى- بطوريكه بعدا خواهد آمد در روايت ابن عقده در «حديث الولايه» و ابن ايثر در جلد 3 «اسد الغابه» ص 307 و جلد 5 ص 205- در حديث مناشده از جمله كسانى است كه درباره على عليه السّلام نسبت بواقعه غدير شهادت داده است. و در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 نامبرده در شمار راويان حديث غدير ذكر شده است.