ابو سعيد زيد بن ثابت

ابو سعيد زيد بن ثابت (وفات او در يكى از سالهاى 45 تا 48 ذكر شده بعد از سال پنجاهم هجرى نيز نوشته شده) ابن عقده در «حديث الولايه» و ابو بكر جعابى در «نخب المناقب» حديث غدير را از او روايت نموده ‏اند. و جزرى شافعى در «اسنى المطالب» ص 4 نام برده را در شمار راويان حديث غدير ذكر نموده است.