ابو سعيد يحيى بن سليمان كوفي جعفى مقرى

متوفاى 237، دار قطنى و عقيلى او را توثيق نموده‏اند، و ابن حبّان بطوريكه در جلد 11 «تهذيب التهذيب» ص 227 و در «خلاصه» صفحه 364 مذكور است، او را در شمار ثقات آورده، روايت او در حديث ركبان باسناد صحيح و رجالى كه همگى ثقه هستند خواهد آمد.