ابو سفیان پدر معاویه

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیست جلد، چاپ اول، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت. 2. الامین، سید محسن، اعیان الشیعه، ده جلد، دارالتعارف، بیروت 1403ق. 3. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابه، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1328ق. 4. قمی، شیخ عباس، منتهی ال‏آمال، انتشارات جاویدان، تهران. 5. ، نفس المهموم، ترجمه شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران 1374. 6. ، سفینة البحار، انتشارات فراهانی. 7. مفید، ابو عبدالله محمدبن نعمان، ارشاد،کنگره شیخ مفید، قم‏1413ق. 8. کشی، رجال، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد. 9. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت 1403ق.