ابو سليمان- خالد بن وليد بن مغيرة المخزومى

ابو سليمان- خالد بن وليد بن مغيرة المخزومى (در سال 21 يا 22 هجرى در گذشته) جعابى حديث او را داير بقضيه غدير خم باسناد خود در «نخب» با ذكر سند ثبت نموده است.