ابو سليمان سمرة بن جندب فزارى

ابو سليمان سمرة بن جندب فزارى، هم پيمان انصار (در سال‏هاى 58 ر 59 ر 60 هجرى در بصره در گذشته) بطوريكه در «حديث الولايه» ابن عقده و «نخب المناقب» مذكور است، نامبرده يكى از راويان حديث غدير است. و شمس الدين جزرى شافعى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر نموده است.