ابو سليمان مالك بن حويرث ليثى

(در سال 74 درگذشته) پيشواى حنبليان احمد بن حنبل در «المناقب» و حافظ ابن عقده در «حديث الولايه» باسنادشان از مالك بن حسين بن مالك بن حويرث از پدرش از جدش با ذكر سند روايت نموده‏اند كه: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روز غدير خم فرمود: هر كس من مولاى اويم على مولاى او است.
و اين حديث را حافظ هيثمى در جلد 9 «مجمع الزوايد» ص 108 از طريق طبرانى باسنادش از مالك روايت نموده و سپس گفته كه رجال اين روايت مورد اعتماد و وثوق هستند و در آنها خلافي است، و جلال الدين سيوطى در «تاريخ الخلفاء» صفحه 114 نقل از طبرانى- و بدخشانى در «مفتاح النجا» و در «نزل الابرار» ص 20 بطريق طبرانى و شيخ محمّد صدر العالم نيز در «معارج العلى» از طبرانى- و وصابى شافعى در «الاكتفاء» نقل از ابى نعيم در «فضايل الصحابه» آنرا روايت نموده‏اند و خوارزمى در مقتلش نامبرده را از جمله راويان حديث غدير بشمار آورده است.