ابو طريف عدى بن حاتم

(در سال 68 در سن يكصد سالگى وفات يافته) حافظ ابن عقده در كتاب «حديث الولايه» از طريق محمّد بن كثير از فطر و ابن جارود از ابى الطفيل با ذكر سند آورده كه نامبرده از آنهائى است كه در روز مناشده در رحبه براى على عليه السّلام بحديث غدير شهادت دادند، و سيد نور الدين سمهودى در «جواهر العقدين» آنرا ذكر نموده و قندوزى در «ينابيع الموده» ص 38 از سمهودى نقل كرده و شيخ احمد مكى شافعى در «وسيلة المآل في مناقب الال» از او روايت نموده و در تاريخ آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله ص 67 در شمار راويان حديث غدير ثبت گرديده است.