ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن عمر بن خطاب عدوى

(در سال 72 ر 73 درگذشته) حافظ هيثمى در جلد 9 «مجمع الزوايد» ص 106 از طريق طبرانى با ذكر سند از عبد اللّه بن عمر روايت نموده كه گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: هر كس من مولاى او هستم على عليه السّلام مولاى او است. بار خدايا دوست دار آنكه را كه او را دوست دارد و دشمن دار آنكه را كه او را دشمن دارد، و حافظ ابن ابى شيبه در سنن خود روايت او را با ذكر سند آورده و وصابى شافعى در «الاكتفاء» از او روايت مزبور را نقل نموده و سيوطى «در جمع الجوامع» و در «تاريخ الخلفاء» ص 114 نقل از طبرانى آنرا روايت نموده و متقى هندى در جلد 6 كتاب «كنز العمال» ص 154 بطريق طبرانى در «المعجم الكبير» آنرا ذكر نموده و بدخشانى نيز بهمين طريق در «نزل الابرار» ص 20 و در «مفتاح النجا» روايت نموده و خطيب خوارزمى در فصل چهارم از مقتلش و همچنين جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را از جمله راويان حديث غدير از صحابه بشمار آورده‏اند.