ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن مسعود هذلى

(در سال 32 ر 33 درگذشته و در بقيع مدفون است) حافظ ابن مردويه باسنادش نزول آيه تبليغ را درباره على عليه السّلام در روز غدير با ذكر سند از او روايت نموده و سيوطى در جلد 2 «الدر المنثور» ص 298 و قاضى شوكانى در جلد 2 تفسيرش ص 57 و آلوسى بغدادى از سيوطى از ابن مردويه در جلد 2 «روح المعانى» ص 348 آنرا از او روايت نموده‏اند و خوارزمى و شمس الدين جزرى در «اسنى المطالب» ص 4 او را از جمله راويان حديث غدير از صحابه بشمار آورده‏اند.