ابو عبد اللّه حسين بن حسن اشقر فزارى كوفي

متوفاى 208، ابن حبان او را در شمار علماى مورد وثوق ياد كرده و ذهبى در جلد 3 «تلخيص المستدرك» ص 130 او را توثيق نموده و حكم بصحت حديث او داده، همانطور كه حاكم در «مستدرك» اشعار داشته، و نامبرده در نظر ساير علماء حديث نيز متصف بصدق است و بنا بر اين گفتار كسى كه درباره او گفته كه: نامبرده فاقد نيروی حفظ است: ارزشى نخواهد داشت؛ حديث او در ص 66 گذشت و در نزول آيه تبليغ درباره على عليه السّلام خواهد آمد.