ابو عبد اللّه سلمان فارسى

ابو عبد اللّه سلمان فارسى (در سال 36 ر 37 هجرى در حاليكه سن شريفش در حدود سيصد سال بود وفات يافته) حافظ ابن عقده در «حديث الولايه» و جعابى در «نخب» خود و حموينى شافعى در باب 58 از- «فرايد السمطين» واقعه غدير را بطرق خود با ذكر سند از او روايت نموده‏اند و شمس الدين جزرى شافعى در ص 4 از «اسنى المطالب» نامبرده را در شمار راويان حديث غدير از صحابه ذكر نموده است.