ابو عبد اللّه محمّد بن عبد الباقى بن يوسف زرقانى مصرى- مالكى

(در سال 1055 در مصر متولّد و در 1122 وفات يافته) آخرين شخصيتهاى برجسته از محدّثين در ديار مصر كه در انواع علوم شركت و تسلّط داشته، مرادى در جلد 4 از «سلك الدّرر» ص 32 شرح حال او را ثبت و استادان و تأليفات گرانبهاى او را تعداد و ذكر نموده، مانند كتاب «شرح المواهب اللدنيّة»- چاپ بولاق در هشت جلد- و «شرح الموطّأ» چاپ مصر در چهار جلد- و چلبى در «كشف الظّنون» با تعبير به:
المولى العلّامه- خاتمة المحدّثين- او را ستايش نموده، حديث او درباره غدير خم در ص 71 گذشت، و در حديث تهنيت بلفظ سعد خواهد آمد و نامبرده را در صحت حديث مزبور و تواتر آن سخنى است كه در باب كلمات پيرامون سند حديث غدير خواهد آمد.