ابو عبد اللّه محمّد بن على بن خلف عطّار كوفى

ابو عبد اللّه محمّد بن على بن خلف عطّار كوفى مقيم بغداد، خطيب شرح حال او را در جلد 3 تاريخش در ص 57 ثبت و از قول منصور كه خود از او شنيده نقل كرده كه: محمّد بن على بن خلف ثقه و متّصف بامانت و حسن عقل و خرد است، حديث او باسناد صحح و رجال ثقه در ص 120 گذشت.